Girls Junior Varsity Softball · WJ v. Blair (Amanda Prince)